News Center

新闻中心

公司2019年第一次临时股东大会顺利召开
2019/10/31 11:48:59
64
来源:

公司2019年第一次临时股东大会顺利召开

 

mmexport1572490400973_副本.jpg

 

10月29日,公司在六楼会议室召开了2019年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司副董事长、总经理古强主持会议,公司股东及股东代表出席了本次会议,董事、监事、高级管理人员列席会议,四川月城律师事务所律师担任本次会议的见证律师。

会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》共2项议案,会议补选了牟昊、王戈为公司第八届董事会董事,并最终形成股东大会决议。该项决议的实施将进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作。

                                              

                         (董事会办公室)